cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos

Villkor

TjänsteTorget AB, organisationsnummer 559386-0447, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö ("Tjänsttorget") driver en digital förmedlingsportal på webbplatsen https://tjanstetorget.se/ ("Tjänsten"). Du måste acceptera dessa villkor för att få använda Tjänsten.
<span>Villkor</span>

Användarvillkor

1 PARTER OCH OMFATTNING

1.1 TjänsteTorget AB, organisationsnummer 559386-0447, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö (hädanefter ”Tjänstetorget”, ”vi” eller ”oss”) driver en digital förmedlingsportal på webbplatsen https://tjanstetorget.se/ (”Tjänsten”). Tjänsten ger konsumenter och företag (hädanefter ”dig” eller ”du”) möjligheten att begära tjänster från tredje part genom att lägga ut förfrågningar på Tjänsten.

1.2 För att kunna använda Tjänsten måste du godkänna dessa användarvillkor. Du anses ha godkänt villkoren när du börjar använda Tjänsten. Om du inte godkänner användarvillkoren får du inte använda tjänsten.

2 LEVERANS

2.1 Tjänsten ger dig möjlighet att efterfråga tjänster från tredje part. Leverans av Tjänsten anses påbörjad när du publicerar en förfrågan på Tjänsten. Genom att publicera en förfrågan godkänner du att du inte har någon ångerrätt.

2.2 När du har lagt upp en förfrågan kommer olika företag kontakta dig med konkreta erbjudanden via e-post, SMS eller telefon. Tjänsten från Tjänstetorget omfattar endast förmedling och Tjänstetorget är inte part i några av de avtal som ingås mellan dig och tredje part med vilka du har fått kontakt genom användning av Tjänsten.

3 DINA FÖRPLIKTELSER

 3.1 För att kunna använda Tjänsten måste du vara myndig. Tjänsten ska uteslutande användas för personliga, icke-kommersiella ändamål i Sverige.

 3.2 Du är ensam ansvarig för innehållet i din förfrågan, inklusive att förfrågan överensstämmer med dessa användarvillkor, relevanta lagar och förordningar, samt att den inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt kan anses vara kränkande, obscen eller olaglig. Tjänstetorget ansvarar inte för att kontrollera innehållet i din förfrågan och vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ta bort innehåll som inte uppfyller dessa krav.

 3.3 Du får inte försöka hacka eller använda Tjänsten på ett sätt som skadar, stör eller förstör Tjänstens funktioner eller säkerhetssystem. Det är inte tillåtet att kopiera material, inklusive men inte begränsat till text och bilder, på Tjänsten eller att modifiera, anpassa, dekompilera eller omvänt utveckla någon del av Tjänsten, såvida en sådan rätt följer av omistlig rätt.

 4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 4.1 Du behåller eventuella immateriella rättigheter till innehållet i de förfrågningar som du publicerar på Tjänsten. Du ger Tjänsttorget kostnadsfri, icke-exklusiv rätt att använda sådana immateriella rättigheter i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera Tjänsten till dig.

 4.2 Alla immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, inklusive innehåll, material, text, bilder, programvara och data som du kommer åt genom Tjänsten, tillhör oss eller de vi härleder våra rättigheter från. Du har inte rätt att använda immateriella rättigheter som tillhör oss eller de som vi härleder våra rättigheter från.

5 INTEGRITET

 5.1 Vi kommer att behandla dina personuppgifter och data i enlighet med tillämplig lag och enligt beskrivningen i vår integritetspolicy, som finns tillgänglig på: https://tjanstetorget.se/integritetspolicy

6 AVSTÄNGNING, UTESLUTNING OCH RADERING

 6.1 Vi kan tillfälligt avbryta din åtkomst till Tjänsten om det är nödvändigt för underhåll, drift eller andra tekniska förhållanden.

 6.2 Om vi ​​misstänker missbruk av Tjänsten, inklusive att du använder den i strid med dessa villkor eller tillämplig lag, kan vi tillfälligt neka dig användning av tjänsten. I händelse av upprepade eller allvarliga fall av missbruk av Tjänsten eller om du inte åtgärdar ett avtalsbrott efter att vi har gett dig en rimlig tidsfrist, kan vi besluta att utesluta dig från Tjänsten permanent.

 6.3 Om det är praktiskt möjligt kommer vi att meddela dig innan vi avbryter din åtkomst till Tjänsten. I händelse av permanent uteslutning från Tjänsten kommer alla dina förfrågningar raderas automatiskt.

7 SKADESLÖSHET

 7.1 Du ska hålla Tjänstetorget skadeslös för alla anspråk och eventuella tvister som uppstår (i) mellan dig och tredje part inklusive, men inte begränsat till, företag, andra användare och offentliga myndigheter, samt (ii) mot oss som ett resultat av din användning av tjänsten.

8 ANSVARSBEGRÄNSNING

 8.1 Tjänsten och dess innehåll görs tillgänglig "i befintligt skick". Vi garanterar inte att Tjänsten alltid är tillgänglig, att den är felfri eller att den kan användas för specifika ändamål. Användning av Tjänsten sker på egen risk.

 8.2 Vi har ingen kontroll över innehåll som publiceras av andra användare, annonsörer eller tredje parter på Tjänsten och via länkar, och har inget ansvar för sådant innehåll. Vidare är vi inte part i avtalet mellan dig och tredje part som du kommer i kontakt med genom användningen av Tjänsten, och vi kan inte hållas ansvariga för avtalsbrott, förlust eller skada som uppstår i samband med tjänsterna du köper från tredje part. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, personskada, stöld, förlust på grund av förseningar och defekter, inklusive att tredjepartstjänsten inte är av tillfredsställande kvalitet, eller annan förlust och skada på grund av tredje parts agerande.

 8.3 I den utsträckning norsk lag tillåter är vi, våra representanter och anställda inte ansvariga för någon förlust eller skada, varken direkt eller indirekt, som kan uppstå i samband med din användning av Tjänsten. Detta inkluderar men är inte begränsat till förlust av data, utebliven vinst, rörelseförlust, förlust av tillgångar, kostnader för att köpa ersättningsprodukter och förlust av goodwill.

9 ÄNDRINGAR

 9.1 Det står Tjänstetorget fritt att ändra dessa villkor samt Tjänstens innehåll och funktioner. Tjänstetorget kommer att meddela dig om väsentliga förändringar ska göras. Ändringar kan bero på ändrade möjligheter inom teknisk infrastruktur, att underleverantörer ändrar sina erbjudanden och villkor, eller ändrade ramvillkor från offentliga myndigheter. De aktuella användarvillkoren finns tillgängliga på https://tjanstetorget.se/bruksvilkar.

 9.2 Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att ändringarna träder i kraft anses du ha godkänt ändringarna. Om du inte godkänner ändringarna måste du sluta använda Tjänsten.

10 LAGVAL, KLAGOMÅL OCH TVISTLÖSNING

 10.1 Användarvillkoren lyder under norsk lag.

 10.2 Om du vill klaga på Tjänsten måste detta göras inom rimlig tid. Klagomål ska göras skriftligen. Tvister ska så långt det är möjligt lösas i godo. Om detta inte lyckas ska de lösas i Oslo tingsrätt, om inge annat följer av omistlig lag.

 10.3 Tjänstetorget är inte skyldigt att involvera sig i några konflikter mellan dig eller andra användare av Tjänsten, och/eller mellan dig och någon tredje part.

11 KONTAKTINFORMATION

11.1 Förfrågningar angående Tjänsten eller de skyldigheter och rättigheter som följer av dessa användarvillkor kan ställas till oss på följande sätt: via e-post till [email protected], per telefon 66 77 01 00.